درباره باشگاه

باشگاه زبان بدن در شهریور ماه ۱۳۹۵ با هدف ارتقاء مهارت های فردی در زمینه ی رفتارهای غیرکلامی فعالیت خود را آغاز کرد. این مجموعه توسط تیم نخست اندیش راه اندازی شده است.

راهنمای تمرینات

برای آغاز کار در بخش تمرینات عمومی از مطلب ارتباط به وسیله زبان بدن تمرینات را آغاز و و تا مطلب مطابقت گفتار و حرکات تمرینات را ادامه دهید. شما با کلیات زبان بدن در این بخش ها آشنا می شوید.

پس از آن در بخش تمرینات روزانه می توانید با تمریناتی که به صورت کاربردی در قالب یک دوره کوتاه ارائه می شود، تمرینات کاربردی را زیر نظر مربیان ما انجام دهید.

کدهای آوایی 30%
کدهای چهره 75%
کدهای بدنی 65%
سایر کدها 70%

درصد اعتماد به کدها

مولف های مختلفی درصد اعتماد ما به کدهای تفسیری را مشخص می سازند، مانند نوع ابزار ادراکی آن محرک، بافت زمینه، مهارت های مفسر، کدهای قراردادی در آن فرهنگ و ... در نهایت مفسر باید به رفتارها به صورت خوشه ای(یعنی مجموع کدها) دقت کند.

اعضای باشگاه

خشم

مسول تشخیص رفتارهای ناعادلانه

تنفر

مسول بقاء نسبت به مواد مسموم

غم

مسول پیش بینی از دست دادن

ترس

مسول امنیت

۱۰۰۰

تعداد کدهای جعبه زبان بدن

۲۰

تعداد تمرینات

۴

تعداد اعضا

۷

تعداد مکمل ها